کیسه شنا فیزوکلیست

کیسه شنا فیزوکلیست

کیسه شنا فیزوکلیست

چون این کیسه شنا از ابشش تکامل یافته است ابتدایی ترین شکل آن این است که یک ارتباط  مستقیم بین  بین کیسه شنا و مری وجود داشته باشد که به آن فیزوستوم گفته میشود .در سلسله مراتب تبار شناسی ماهیان استخوانی همه ی گروه های بالای آزادماهیان فیزوستوم هستند که شامل مارماهیان مهاجر و شاه ماهی ها میشود.

این که به طور معمول چند کانال برای انتقال  گاز به درون و بیرون کیسه شنا استفاده میشود نامشخص است. ماهی های فیزوستوم مثل گارها و ماهی یا شنای آزاد پس کمان باله مشخصا از کیسه شنا برای تنفس و از کانال برای جابجایی و خروج هوا استفاده میکنند. به نظر می رسد بچه ماهی های فیزوستوم مثل قزل الا در زمان "شنای عمودی"  یا شنای آزاد پس از جذب کیسه زرده هوا را برای پر کردن کیسه شنای خود می بلعند. همچنین به نظر میرسد که وقتی یک فیزوستوم در یک ستون اب به سرعت به طرف بالا شنا کند کانال های هوای منبسط شده را خالی میکند.

اگر یک فیزوستوم بخواهد در اعماق زیر 3 تا 4 متر شناور شود هنوز نیاز دارد که کیسه شنا را تا بالای 1atm  پرکند که این کار را نمیتواند از طریق کانال انجام دهد ولی فقط با یک غده گاز و شبکه شگفت انگیز این کار را انجام می دهد.میزان تکامل غده گاز و شبکه در فیزوکلیست ها متغیر است. در بعضی انواع پیشرفته مثل مارماهی به خوبی تکامل یافته است  در حالی که در برخی شواهد اناتومیکی کمتری از عملکرد غده گاز نشان داده شده است. فیزوستوم های دارای  غده گاز و شبکه شگفت انگیز خوب تکامل یافته  منطقه تحلیلی برای حذف گاز دارند .توانایی پر و خالی کردن کیسه شنا با خون مسئله متداولی برای استفاده ی کانال هوا توسط این ماهی های فیزوستوم پیشرفته است.

کیسه شناswimblader

بیضی شکل دارای دیواره نرم ودرحفره شکمی درزیرمهره ها،درناحیه بالاوجلوئی روده قرارگرفته است.کیسه شنادربعضی ازماهیان بادستگاه گوارش ارتباط دارندبه مجرای ارتباطی ان pneumatophorگفته ولی هیچ نقشی درگوارش ندارند. دردوران لاروی اتصال وجود داردودربعضی ازماهیان بعدازخروج مرحله لاروی ازبین می‌روددربرخی ازماهیان این اتصال تااخرعمرباقی می‌ماندکه‌به انهافیزوستوم می‌گوینداما درانهایی که کیسه شنا ارتباط نداشته باشدبه انها فیزوکلیست می گویند.

کیسه شنای کپورماهیان دوبخشی است وفیزوستوم،سوف کیسه شنای بسته داردفیزوکلیست است، دربرخی ازشگ ماهیان توسط دومجرا باگوش داخلی(برای شنوایی)ومخرج اتصال دارد.درسگ ماهی جویباری درمحفظه استخوانی قرار دارد .وظیفه کیسه شناتعادل درشناوری است.درماهیانی که فیزوستوم اند گاز ازطریقretmirvabiوارد کیسه شنا می‌شود. دفع ان ازطریق غده اوال گلند صورت می‌گیرد.گوانین باعث استحکام کیسه شنا می شود ووظیفه ان جلوگیری از فشار است ودر قسمت غده هاگوانین وجود ندارد درماهیان دودمی کیسه شنا درتنفس نقش دارد.

درماهیانی که‌بعد ازدوران لاروی کیسه شنای انها بسته می‌شوداگر دردوران لاروی 5تا8روزه مانع از ورودهوا شویم کیسه شنای انها بدون گازباقی می‌مانداین لاروهادارای رشدخوبی نبوده وبعد ازمدتی ازبین می رود. ازنظرجنین شناسی کیسه شنا دراثر رشدمجرای گوارشی به سمت خارج به وجود امده است. تنظیم گازکیسه شنا:حجم کیسه شنا5تا7درصدبدن است. درماهیان اب شیرین7 دصد ودرماهیان دریایی5 درصدبدن راتشکیل می‌دهند اغلب ماهیانی که وزن مخصوص بالایی دارند کیسه شناباعث تعادل شده وهم وزن محیط می‌کنددراین صورت برای شناورماندن به نیرویی نیاز نداردوماهی به راحتی بالاپایین می‌رود.درعمق زیادحجم کیسه شنا بایدکم شودوبلعکس.حجم کیسه شنا به ازای ده متر1اتمسفر است.

کیسه شنا اصولأ 4لایه دارد:1لایه خارجی رشته های الاستیک ازنوع بافت هم بندکه به صورت فشرده به هم تابیده میشود2ازرشته هایی که بافاصله به هم تابیده شده اند3ازبافت عضلانی صاف ونازک تشکیل شده4 ازنوع بافت پوششی است.ضخامت کیسه شنا50تا300میکرون است درماهی قلافی شکل سیاه ضخامت به5/1میلیمتر میرسد.

بدون نظر

ثبت نظر برای این محصول

BACK TO TOP