خوراک ماهیان قزل آلا

خوراک ماهیان قزل آلا

جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید

هزينه ي تغذيه در امر پرورش آبزيان به طور معمول بيش از %60 كل هزينه ها را شامل ميشود. لذا پرورش موفقيت آميز ماهيها درگرو تهيه جيره هاي مناسب مطابق با احتياجات ماهيان ميباشد، به طوريكه جيره قادر باشد كليه ي نيازمنديهاي حيوان را در شرايط مختلف محيطي تأمين نمايد.

تغذيه و مباحث مربوطه يكي از عوامل عمده و موثر در رشد ماهي است. مهمترين كار در تكثير و پرورش ماهي ها، تهيه غذاي مناسب و روش غذادهي مناسب است. در هر نوع محيط پرورشي، شرايط بايد به گونه اي باشد كه مواد مغذي مورد نياز ماهي براي دست يابي به مقدار بالقوه رشد بهينه فراهم شود. با توجه به خصوصيات تغذيه اي ماهي قزل آلا و توجيه اقتصادي ، پرورش بصورت متراكم و فوق متراكم بيشتر متداول است که مورد بررسي قرار مي گيرد.

احتیاجات غذایی

انرژي 

انرژي در كربوهيدرات، چربي و پروتئين هاي اجزاي خوراكي ذخيره ميشود. درصدي از انرژي خام مواد غذايي كه مي تواند جذب بدن حيوان شده، وبراي فرآيندهاي متابوليكي بدن به كار رود، به توانايي حيوان در هضم مواد خوراكي بستگي دارد. فرآيند هضم، بيانگر مراحل متعدد فيزيكي وشيميايي در دستگاه گوارش و تجزية تركيبات شيميايي پيچيدة موجود در مواد خوراكي به مولكول هاي كوچكتر قابل جذب و استفاده توسط حيوان ميباشد. اين انرژي جذب شده به انرژي قابل هضم موسوم است. 

کربوهیدرات: كربوهيدراتهاي قابل دسترس براي آبزيان پرورشي عبارتند از قندها، نشاسته، دكسترين، گليكوژن و .... نشاسته به عنوان عمده ترين كربوهيدرات مصرفي در جيره غذايي آبزيان مي باشد . كه به صورت خام ضريب تبديل تقريباً پايين در دستگاه گوارش ماهيان پرورشي وميگو دارد. نقش عمده كربوهيدرات ها در تغذيه ماهي اين است كه به عنوان يك منبع تامين انرژي ارزان قيمت به كار مي روند. در ضمن نشاسته در تهيه غذاي پلت به عنوان يك بايندرمهم به كار ميرود.

Ø اگردر نشاسته فرآوري انجام بگيرد و نشاسته تا حد ژلاتينه شدن، حرارت بخارآب و فشار ببيند ضريب هضمي آن تا حد قابل قبولي افزايش خواهد يافت. حداكثر استفاده از كربوهيدراتهاي قابل دسترس براي قزل آلا ،% 17-15است.

Øگلوكز و مالتوز %100جذب مي شوند، ساكارز%70 ، لاكتوز%60 ، نشاسته %40 و سلولز به طور كلي جذب نميشود. يكي از ويژگيهاي آزاد ماهيان پايين بودن سطح انسولين در بدن آنها مي باشد ولذا مقدار كربوهيدراتهاي قابل هضم در جيره ازاد ماهيان نبايد بيش از %12در نظر گرفته شود. در صورت زياد بودن كربوهيدراتها در جيره ماهيها ممكن است انباشت زياد گليكوژن در كبد، آب آوردگي محوطه بطني و مرگ ماهي اتفاق بيفتد.

پروتئين ها: عملكرد تغذيه اي و تحريك رشد توسط غذاي كنسانتره به كفايت مقدار پروتئين و ليپيد هاي موجود درآن و همچنين به نيازهاي فيزيولوژيك ماهي بستگي دارد. اين امر به نوبه خود بر اساس ميزان حلاليت و تجزيه پروتئين و بالانس فسفوليپيدها ومقدار اسيدهاي چرب n-3 و n-6 تعيين ميگردد. به دنبال هضم غذا ،آمينو اسيدهاي آزاد حاصل از تجزيه پروتئين ها از جدار روده جذب مي شوند و به وسيله جريان خون در اختيار بافت ها قرار مي گيرد. مقدار ازت مواد پروتئيني نسبتا ثابت بوده و 16 درصد مي باشد.

üاسيدهاي آمينه دو راه مختلف را طي مي كنند. در درجه اول ممكن است به پروتئين هاي مورد نياز براي رشد بدن تبديل شوند (مسير آنابوليسم) و يا در صورت كافي نبودن انرژي جيره غذايي ، فعاليت هاي حياتي ماهي به عنوان منبع توليد انرژي به كار روند (مسير كاتابوليسم).

در صورتي كه پروتئين جيره زياد باشد، بدن ازآن براي توليد انرژي استفاده مي كند كه اين پديده از نظر اقتصادي مقرون صرفه نبوده و قيمت چنين جيره اي افزايش مي يابد.

بدون نظر

ثبت نظر برای این محصول

BACK TO TOP