انگل های خونی ماهیان
انگل های خونی ماهیان

انگل های خونی ماهیان

کریپتوبیا(تریپانوپلاسما)

جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید

Order:

parabodonida

Phylum:

Euglenozoa

Class:

Kinetoplastida

Sub class:

Meta kinetoplastin

Subgenus:

Subgenus:

Cryptobia

(non-haematozoic species)

Trypanoplasma

(haematozoic species)

گونه های پاتوژن خونی:

Cryptobia (trypanoplasma)bullock (in flatfishes)

Cryptobia (trypanoplasma)salmositica (in salmonids)

Cryptobia (trypanoplasma)borreli (in cyprinids)

گونه های پاتوژن غیر خونی:

Cryptobia(Cryptobia) iubilans in the digestive tract

Cryptobia(Cryptobia) branchialis or the gills

 

  • حدود 10 گونه دارد.
  • در بسیاری از گونه های اب شیرین و شور
  • پاتوژن ضعیف
  • روی سطح بدن ، در ابشش(انگل خارجی)
  • در سیستم گوارش یا در خون (انگل داخلی)
  • گسترش جهانی

Cryptobia branchialis:

انگل تک یاخته خارجی با شنای آزاد

انگل های غیر خونی با چرخه مستقیم و تقسیم دوتایی

روی آبشش ها

انگل شایع ماهیان آکواریومی نیست.

اغلب در ماهیان صید شده وحشی مانند لوریکاریده یا سیچلیده ، در نتیجه استرس ، آلودگی یا مدیریت ضعیف با این انگل مواجه می شویم. بنابراین اغلب با عفونت های باکتریایی رخ می دهد.

شبیه ایکتیوپودا است ، اما دو برابر آن و طویلتر است و حرکت آمیبی شکل دارد و توسط تاژک خود به آبشش می چسبد.

 حدود 12-22 میکرومتر طول و 3-4 میکرومتر عرض آن است و به شکل قطره ای است.

Cryptobia(Trypanoplasma) salmositica:

بار اول از سالمون کوهو گزارش شده است.

در همه گونه های سالمون اطلس وجود دارد.

از گلبول قرمز کشیده تر است.

معمولا به شکل غیر مستقیم توسط زالو منتقل می شود. پس انگل های خونی با چرخه غیرمستقیم هستند و انگل در چینه دان زالو تکثیر می یابد.

 

Cryptobia iubilanc:

انگل تک یاخته داخلی با شنای ازاد

در سیچلاید ماهیان (هریکتیس، سیکلازوما و..) رخ می دهد.

انگل بسیار کوچک و فاقد حرکات شنای چرخشی است.

 

Pleomorphic shape, two flagella (one directed anteriorly and the other directed posteriorly)

 

 

 

 

بدون نظر

ثبت نظر برای این محصول

BACK TO TOP